خبرها
خانه » دانلود » ترتیل » محمد جبریل
محمد جبریل

محمد جبریل

ترتیل کل قران با صدای استاد محمد جبریل در لینک های زیر قرار داده شده است برای دریافت فایل میتوانید روی گزینه دانلود کلیک کنید برای دانلود یکجای این ترتیل به ۲۶ترتیل کل از ۲۶ قاری در همین سایت مراجعه کنید(zahra-media).

musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه حمد ۰۰:۴۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه بقره ۰۲:۱۲:۵۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه آل عمران ۰۱:۱۲:۱۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه نساء ۰۱:۱۵:۲۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه مائده ۵۶:۰۱
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه انعام ۰۱:۰۶:۰۷
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه اعراف ۰۱:۰۷:۰۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه انفال ۲۵:۱۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه توبه ۵۲:۵۷
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه یونس ۳۹:۰۲
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه هود ۳۷:۳۲
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه یوسف ۳۵:۱۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه رعد ۱۸:۴۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه ابراهیم ۱۷:۳۲
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه حجر ۱۲:۲۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه نحل ۳۵:۴۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه اسراء ۲۹:۵۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه کهف ۳۰:۰۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه مریم ۱۷:۵۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه طه ۲۴:۰۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه انبیاء ۲۱:۲۸
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه حج ۲۳:۵۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه مؤمنون ۲۲:۳۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه نور ۲۹:۰۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه فرقان ۱۹:۲۸
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه شعراء ۲۵:۰۲
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه نمل ۲۴:۵۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه قصص ۳۰:۴۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه عنکبوت ۲۱:۱۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه روم ۱۷:۴۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه لقمان ۱۱:۴۱
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه سجده ۰۸:۱۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه احزاب ۲۹:۵۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه سبأ ۱۸:۳۸
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه فاطر ۱۷:۰۸
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه یس ۱۵:۵۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه صافات ۱۹:۴۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه ص ۱۷:۰۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه زمر ۲۶:۳۸
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه غافر ۲۸:۱۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه فصلت ۱۸:۵۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه شوری ۱۸:۳۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه زخرف ۱۸:۰۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه دخان ۰۷:۳۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه جاثیه ۱۰:۳۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه احقاف ۱۴:۲۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۱۳:۴۲
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه فتح ۱۴:۵۷
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه حجرات ۰۸:۰۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه ق ۰۸:۴۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه ذاریات ۰۷:۰۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه طور ۰۶:۱۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه نجم ۰۸:۲۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه قمر ۰۷:۳۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه الرحمن ۰۸:۵۱
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه واقعه ۰۸:۳۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه حدید ۱۲:۲۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه مجادله ۰۹:۱۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه حشر ۰۹:۵۱
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه ممتحنه ۰۸:۲۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه صف ۰۵:۱۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه جمعه ۰۳:۲۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه منافقون ۰۳:۵۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه تغابن ۰۴:۳۸
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه طلاق ۰۶:۱۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه تحریم ۰۵:۵۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه ملک ۰۶:۴۸
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه قلم ۰۶:۵۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه حاقه ۰۶:۰۱
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه معارج ۰۴:۵۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه نوح ۰۵:۰۲
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه جن ۰۵:۰۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه مزمل ۰۳:۵۱
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه مدثر ۰۵:۰۱
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه قیامه ۰۳:۱۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه انسان ۰۵:۱۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه مرسلات ۰۳:۵۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه نبأ ۰۴:۳۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه نازعات ۰۴:۱۱
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه عبس ۰۳:۱۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه تکویر ۰۲:۱۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه انفطار ۰۱:۴۷
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه مطففین ۰۳:۵۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه انشقاق ۰۲:۲۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه بروج ۰۲:۲۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه طارق ۰۱:۲۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه اعلی ۰۱:۳۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه غاشیه ۰۱:۵۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه فجر ۰۳:۰۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه بلد ۰۱:۴۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه شمس ۰۱:۱۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه لیل ۰۱:۴۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه ضحی ۰۰:۵۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه شرح ۰۰:۳۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه تین ۰۰:۵۲
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه علق ۰۱:۲۸
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه قدر ۰۰:۳۸
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه بینه ۰۲:۰۱
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه زلزله ۰۰:۴۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه عادیات ۰۰:۵۳
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه قارعه ۰۰:۴۷
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه تکاثر ۰۰:۴۰
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۲۲
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه همزه ۰۰:۴۲
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه فیل ۰۰:۳۱
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه قریش ۰۰:۲۷
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه ماعون ۰۰:۳۴
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۱۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه کافرون ۰۰:۲۹
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه نصر ۰۰:۲۶
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه مسد ۰۰:۲۸
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۱۷
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه فلق ۰۰:۲۵
musicdl973 ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره توسط محمد جبریل سوره ی مبارکه ناس

۰۰:۳۳

 
 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*