خبرها
خانه » دانلود » تلاوت » دانلود مجموعه ی بزرگ ۱۱۷ تلاوت ناب استاد محمد صدیق منشاوی
دانلود مجموعه ی بزرگ ۱۱۷ تلاوت ناب استاد محمد صدیق منشاوی

دانلود مجموعه ی بزرگ ۱۱۷ تلاوت ناب استاد محمد صدیق منشاوی

بزرگترین مجموعه تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی شامل ۱۱۷ تلاوت ناب از این استاد صاحب سبک برای قران آموزان در سایت امام شاطبی رحمه الله علیه تهیه گردیده است. 

همیشه اولین تلاوتهای که برای شروع تقلید از قراء استفاده میشوند دارای اهمیت ویژه ای هستند.

 باید این تلاوتها را باتوجه به اینکه فرد مورد آموزش هیچ سابقه ای از این استاد در ذهن ندارد انتخاب کرد.

کسیکه چند سال است مثلا از استاد منشاوی تقلید میکند به سبک ایشان آنقدر آشنا هست که اگر به فرض مثال تلاوتی بی کیفیت هم برای تقلید انتخاب کند بتواند جزئیات آن را تشخیص دهد اما یک فرد نو آموز این شناخت را ندارد بنابراین باید از تلاوتی شروع به تقلید کند که دارای بهترین کیفیت ضبط باشد…….

برای دانلود تلاوت مورد نظر روی کلیک کنید.

 

۱ ما تیسَّر من سوره التوبه من الآیه ۳۸ إلى ۴۴  
۲ ما تیسَّر من سوره آل عمران من الآیه ۱۸۹ إلى ۱۹۵  
۳ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۶۹ إلى ۹۰ والفجر  
۴ ما تیسَّر من سوره القصص من الآیه ۶۸ إلى ۸۴  
۵ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۵۲ إلى ۸۹ والفجر والفاتحه وأول البقره  
۶ ما تیسَّر من سوره الروم من الآیه ۱۷ إلى ۵۴  
۷ ما تیسَّر من سوره القصص من الآیه ۶۸ إلى ۸۸  
۸ ما تیسَّر من سوره المؤمنون من الآیه ۸۴ إلى ۱۱۸  
۹ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۷۸ إلى ۸۹ والفجر والقدر  
۱۰ ما تیسَّر من سوره القصص من الآیه ۶۸ إلى ۸۸  
۱۱ ما تیسَّر من سوره الروم من الآیه ۱۷ إلى ۴۰  
۱۲ ما تیسَّر من سوره المؤمنون من الآیه ۵۱ إلى ۱۱۸  
۱۳ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۶۹ إلى ۸۹ والطارق والفجر  
۱۴ ما تیسَّر من سوره القصص من الآیه ۸۳ إلى ۸۸ والرحمن من الآیه ۱ إلى ۱۲  
۱۵ ما تیسَّر من سوره الروم من الآیه ۱۷ إلى ۳۰ والضحى والشرح والفاتحه وأول البقره  
۱۶ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۱۸۱ إلى ۲۲۰  
۱۷ ما تیسَّر من سوره القصص من الآیه ۶۸ إلى ۸۵  
۱۸ ما تیسَّر من سوره الرعد من الآیه ۱ إلى ۲۲  
۱۹ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۱۲۳ إلى ۲۲۷  
۲۰ ما تیسَّر من سوره الروم من الآیه ۱۷ إلى ۳۵  

 

۲۱ ما تیسَّر من سوره لقمان من الآیه ۸ إلى ۳۴ والسجده من الآیه ۱ إلى ۷ 00:37:37
۲۲ ما تیسَّر من سوره غافر من الآیه ۳۹ إلى ۶۸ 00:57:59
۲۳ ما تیسَّر من سوره المؤمنون (من الآیه ۱ إلى ۲۲) والفجر والبلد والعلق 0:41:54
۲۴ ما تیسَّر من سوره القصص من الآیه ۱ إلى ۱۴ 00:26:02
۲۵ ما تیسَّر من سوره الطور من الآیه ۱ إلى ۴۹ والحدید من الآیه ۱ إلى ۱۱ 00:57:22
۲۶ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۶۹ إلى ۸۹ 00:25:55
۲۷ ما تیسَّر من سوره لقمان من الآیه ۲۰ إلى ۳۰ 00:11:43
۲۸ ما تیسَّر من سوره غافر من الآیه ۳۹ إلى ۶۸ 01:01:10
۲۹ ما تیسَّر من سوره المؤمنون من الآیه ۸۳ إلى ۱۱۶ 00:27:19
۳۰ ما تیسَّر من سوره الرعد من الآیه ۱۹ إلى ۳۱ 00:27:56
۳۱ ما تیسَّر من سوره مریم من الآیه ۱ إلى ۲ 00:41:31
۳۲ ما تیسَّر من سوره لقمان من الآیه ۸ إلى ۳۴ والسجده من الآیه ۱ إلى ۴ 01:04:17
۳۳ ما تیسَّر من سوره الواقعه من الآیه ۱ إلى ۹۶ والحدید من الآیه ۱ إلى ۶ 01:00:41
۳۴ ما تیسَّر من سوره المؤمنون من الآیه ۸۴ إلى الآیه ۱۱۸ والرحمن من الآیه ۱ إلى ۱۷ 00:37:25
۳۵ ما تیسَّر من سوره القصص من الآیه ۸۳ إلى ۸۸ والعلق من الآیه ۱ إلى ۱۹ 00:24:25
۳۶ ما تیسَّر من سوره الطور من الآیه ۱۷ إلى ۴۹ والحدید من الآیه ۱ إلى ۶ 00:42:15
۳۷ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۵۲ إلى ۸۹ 00:26:24
۳۸ ما تیسَّر من سوره الزخرف من الآیه ۶۸ إلى ۸۹ والدخان من الآیه ۱ إلى ۸ والقدر 00:23:26
۳۹ ما تیسَّر من سوره الروم من الآیه ۱۷ إلى ۳۷ 00:28:39
۴۰ ما تیسَّر من سوره الحشر والطارق والفجر والفاتحه وأول البقره 0:46:19

 

۴۱ ما تیسَّر من سوره الزخرف من الآیه ۶۸ إلى ۸۹ والدخان من الآیه ۱ إلى ۸ والقدر 00:34:12
۴۲ ما تیسَّر من سوره الواقعه من الآیه ۵۸ إلى ۹۶ والحدید من الآیه ۱ إلى ۵ 00:25:10
۴۳ ما تیسَّر من سوره النساء من الآیه ۹۴ إلى ۱۱۴ 00:47:35
۴۴ ما تیسَّر من سوره هود من الآیه ۱۰۸ إلى ۱۲۳ ویوسف من الآیه ۱ إلى ۶ 00:26:20
۴۵ ما تیسَّر من سوره یونس من الآیه ۱ إلى ۲۶ 00:55:57
۴۶ ما تیسَّر من سوره مریم من الآیه ۱ إلى ۳۶ 00:28:29
۴۷ ما تیسَّر من سوره فصلت من الآیه ۳۰ إلى ۴۶ 00:28:29
۴۸ ما تیسَّر من سوره المؤمنون والرحمن 0:51:40
۴۹ ما تیسَّر من سوره هود من الآیه ۴۱ إلى ۸۴ 00:52:11
۵۰ ما تیسَّر من سوره یونس من الآیه ۹ إلى ۲۶ 00:44:24
۵۱ ما تیسَّر من سوره لقمان من الآیه ۸ إلى ۲۰ 00:26:11
۵۲ ما تیسَّر من سوره الواقعه من الآیه ۵۸ إلى ۶۲ 00:10:42
۵۳ ما تیسَّر من سوره النحل من الآیه ۱ إلى ۳۲ 00:52:38
۵۴ ما تیسَّر من سوره فاطر من الآیه ۹ إلى ۳۸ 00:53:51
۵۵ ما تیسَّر من سوره الفتح من الآیه ۲۷ إلى ۲۹ والحجرات کامله وق من الآیه ۱ إلى ۱۱ 00:58:48
۵۶ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۷۲ إلى ۸۹ والفجر والعلق والقارعه والهمزه والإخلاص 00:34:55
۵۷ ما تیسَّر من سوره الروم من الآیه ۱۷ إلى ۴۰ 00:28:55
۵۸ ما تیسَّر من سوره الزخرف من الآیه ۶۸ إلى ۸۹ 00:25:54
۵۹ ما تیسَّر من سوره یوسف من الآیه ۱ إلى ۲۴ 00:40:45
۶۰ ما تیسَّر من سوره القصص من الآیه ۶۸ إلى ۸۸ 00:27:21

 

۶۱ ما تیسَّر من سوره لقمان من الآیه ۸ إلى ۳۰ 00:32:59
۶۲ ما تیسَّر من سوره یوسف من الآیه ۱ إلى ۲۵ 00:58:30
۶۳ ما تیسَّر من سوره الواقعه وأول الحدید والعلق والفاتحه وأول البقره 00:43:17
۶۴ ما تیسَّر من سوره الزخرف من الآیه ۶۷ إلى ۸۹ 00:26:04
۶۵ ما تیسَّر من سوره الروم من الآیه ۱۷ إلى ۴۵ 00:44:29
۶۶ ما تیسَّر من سوره المؤمنون من الآیه ۱ إلى ۲۲ 00:25:40
۶۷ ما تیسَّر من سوره النحل من الآیه ۱۲۵ إلى ۱۲۸ والإسراء من الآیه ۱ إلى ۱۴ 00:27:22
۶۸ ما تیسَّر من سوره النساء من الآیه ۹۴ إلى ۱۱۴ 00:52:51
۶۹ ما تیسَّر من سوره فاطر من الآیه ۱۰ إلى ۲۸ 00:29:31
۷۰ ما تیسَّر من سوره الواقعه من الآیه ۵۸ إلى ۹۶ والحدید من الآیه ۱ إلى ۳ 00:36:35
۷۱ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۷۸ إلى ۸۹ والفجر والقدر 00:31:24
۷۲ ما تیسَّر من سوره الطور والنجم والضحى والشرح والتین 00:16:19
۷۳ ما تیسَّر من سوره المؤمنون من الآیه ۵۱ إلى ۱۱۸ 00:57:58
۷۴ ما تیسَّر من سوره النحل من الآیه ۵۱ إلى ۸۱ 00:55:04
۷۵ ما تیسَّر من سوره ق من الآیه ۱۶ إلى ۴۵ والرحمن من الآیه ۱ إلى ۱۷ 00:36:03
۷۶ ما تیسَّر من سوره لقمان والسجده 00:27:54
۷۷ ما تیسَّر من سوره یوسف من الآیه ۱ إلى ۲۷ 00:41:27
۷۸ ما تیسَّر من سوره المائده من الآیه ۱۵ إلى ۳۸ 00:54:27
۷۹ ما تیسَّر من سوره الشعراء من الآیه ۱ إلى ۸۹ 00:53:32
۸۰ ما تیسَّر من سوره السجده من الآیه ۱ إلى ۱۹ والعلق 00:25:39

 

۸۱ ما تیسَّر من سوره الزمر من الآیه ۱ إلى ۳۱ 00:53:33
۸۲ ما تیسَّر من سوره الرعد من الآیه ۲۰ إلى ۳۱ 00:44:30
۸۳ ما تیسَّر من سوره الحشر والطارق والفجر والعلق 00:57:27
۸۴ ما تیسَّر من سوره الروم من الآیه ۱۷ إلى ۳۶ 00:27:17
۸۵ ما تیسَّر من سوره الزخرف من الآیه ۶۸ إلى ۸۹ والدخان من الآیه ۱ إلى ۳۷ 00:49:18
۸۶ ما تیسَّر من سوره المؤمنون من الآیه ۸۴ إلى ۱۱۸ 00:25:41
۸۷ ما تیسَّر من سوره یونس من الآیه ۳ إلى ۱۷ 00:27:44
۸۸ ما تیسَّر من سوره الحشر والطارق والفجر والبلد والعلق والقارعه والفاتحه وأول البقره 01:26:12
۸۹ ما تیسَّر من سوره الحشر والطارق والفجر والبلد 00:41:27
۹۰ ما تیسَّر من سوره الحشر والإنشقاق والبروج والعلق والقارعه والفاتحه وأوائل البقره وخواتمها 01:05:12
۹۱ ما تیسَّر من سوره الحدید من الآیه ۷ إلى ۲۹ 00:39:04
۹۲ ما تیسَّر من سوره الحدید من الآیه ۷ إلى ۲۴ 00:28:43
۹۳ ما تیسَّر من سوره الحجرات (من الآیه ۱۳ إلى ۱۸) وسوره ق (من الآیه ۱ إلى ۲۲) 00:38:40
۹۴ ما تیسَّر من سوره الحج من الآیه ۲ إلى ۴۰ 00:55:45
۹۵ ما تیسَّر من سوره التوبه من الآیه ۳۸ إلى ۴۴ 00:28:24
۹۶ ما تیسَّر من سوره التوبه من الآیه ۳۸ إلى ۴۲ 00:27:09
۹۷ ما تیسَّر من سوره التوبه من الآیه ۲۵ إلى ۴۱ 00:40:53
۹۸ ما تیسَّر من سوره التوبه من الآیه ۳۶ إلى ۴۰ 00:24:42
۹۹ ما تیسَّر من سوره البقره من الآیه ۲۸۴ إلى ۲۸۶ وسوره آل عمران من الآیه ۱ إلى ۱۸ 00:45:44
۱۰۰ ما تیسَّر من سوره البقره من الآیه ۱۸۳ إلى ۱۸۹ 00:25:42

 

۱۰۱ ما تیسَّر من سوره الأنفال من الآیه ۱ إلى ۳۰ 00:45:30
۱۰۲ ما تیسَّر من سوره الأنفال من الآیه ۱ إلى ۲۸ 00:57:44
۱۰۳ ما تیسَّر من سوره الأنفال من الآیه ۱ إلى ۱۷ 00:25:04
۱۰۴ ما تیسَّر من سوره الأنعام من الآیه ۷۳ إلى ۱۰۳ 00:53:08
۱۰۵ ما تیسَّر من سوره الأنعام من الآیه ۱۲ إلى ۴۵ 00:49:28
۱۰۶ ما تیسَّر من سوره الأعراف من الآیه ۴۲ إلى ۷۴ 00:29:22
۱۰۷ ما تیسَّر من سوره الإسراء (من الآیه ۷۰ إلى ۸۷) 00:27:53
۱۰۸ ما تیسَّر من سوره الإسراء من الآیه ۶۶ إلى ۹۶ 00:57:49
۱۰۹ ما تیسَّر من سوره الإسراء (من الآیه ۱ إلى ۱۴) وسوره النجم (من الآیه ۱ إلى ۱۸) 00:29:28
۱۱۰ ما تیسَّر من سوره الإسراء من الآیه ۱ إلى ۱۴ 00:26:30
۱۱۱ ما تیسَّر من سوره الأحزاب من الآیه ۲۱ إلى ۴۸ 00:37:23
۱۱۲ ما تیسَّر من سوره الأحزاب من الآیه ۲۱ إلى ۳۴ 00:24:27
۱۱۳ ما تیسَّر من سوره آل عمران من الآیه ۱۶۹ إلى ۱۷۵ والطارق والفجر 00:26:45
۱۱۴ ما تیسَّر من سوره آل عمران من الآیه ۱۶۹ إلى ۱۹۴ 00:57:50
۱۱۵ ما تیسَّر من سوره آل عمران من الآیه ۹۵ إلى ۱۰۴ 00:22:06
۱۱۶ ما تیسَّر من سوره إبراهیم من الآیه ۴۱ إلى ۳۱ 00:27:04
۱۱۷ ما تیسَّر من سوره إبراهیم من الآیه ۲۳ إلى ۵۲ 00:45:14
منبع:(hodaalquran)
 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*