خبرها
خانه » دانلود » ترتیل » ترتیل القارئ محمد أیوب
ترتیل القارئ محمد أیوب

ترتیل القارئ محمد أیوب

ترتیل کل قران با صدای محمد ایوب

برای دانلود متن رویpdf قراءه السوره نصا بتقنیه   کلیک کنید برای دانلود فایل صوتی رویتحمیل mp3 سوره الفاتحه کلیک کنید

حفص عن عاصم ، المصحف المرتّل
 
   سوره الفاتحه
تحمیل mp3 سوره الفاتحه تحمیل real palyer سوره الفاتحه    
   سوره البقره
تحمیل mp3 سوره البقره تحمیل real palyer سوره البقره    
   سوره آل عمران
تحمیل mp3 سوره آل عمران تحمیل real palyer سوره آل عمران    
   سوره النساء
تحمیل mp3 سوره النساء تحمیل real palyer سوره النساء    
   سوره المائده
تحمیل mp3 سوره المائده تحمیل real palyer سوره المائده    
   سوره الأنعام
تحمیل mp3 سوره الأنعام تحمیل real palyer سوره الأنعام    
   سوره الأعراف
تحمیل mp3 سوره الأعراف تحمیل real palyer سوره الأعراف    
   سوره الأنفال
تحمیل mp3 سوره الأنفال تحمیل real palyer سوره الأنفال    
   سوره التوبه
تحمیل mp3 سوره التوبه تحمیل real palyer سوره التوبه    
   سوره یونس
تحمیل mp3 سوره یونس تحمیل real palyer سوره یونس    
   سوره هود
تحمیل mp3 سوره هود تحمیل real palyer سوره هود    
   سوره یوسف
تحمیل mp3 سوره یوسف تحمیل real palyer سوره یوسف    
   سوره الرعد
تحمیل mp3 سوره الرعد تحمیل real palyer سوره الرعد    
   سوره إبراهیم
تحمیل mp3 سوره إبراهیم تحمیل real palyer سوره إبراهیم    
   سوره الحجر
تحمیل mp3 سوره الحجر تحمیل real palyer سوره الحجر    
   سوره النحل
تحمیل mp3 سوره النحل تحمیل real palyer سوره النحل    
   سوره الإسراء
تحمیل mp3 سوره الإسراء تحمیل real palyer سوره الإسراء    
   سوره الکهف
تحمیل mp3 سوره الکهف تحمیل real palyer سوره الکهف    
   سوره مریم
تحمیل mp3 سوره مریم تحمیل real palyer سوره مریم    
   سوره طه
تحمیل mp3 سوره طه تحمیل real palyer سوره طه    
   سوره الأنبیاء
تحمیل mp3 سوره الأنبیاء تحمیل real palyer سوره الأنبیاء    
   سوره الحج
تحمیل mp3 سوره الحج تحمیل real palyer سوره الحج    
   سوره المؤمنون
تحمیل mp3 سوره المؤمنون تحمیل real palyer سوره المؤمنون    
   سوره النّور
تحمیل mp3 سوره النّور تحمیل real palyer سوره النّور    
   سوره الفرقان
تحمیل mp3 سوره الفرقان تحمیل real palyer سوره الفرقان    
   سوره الشعراء
تحمیل mp3 سوره الشعراء تحمیل real palyer سوره الشعراء    
   سوره النّمل
تحمیل mp3 سوره النّمل تحمیل real palyer سوره النّمل    
   سوره القصص
تحمیل mp3 سوره القصص تحمیل real palyer سوره القصص    
   سوره العنکبوت
تحمیل mp3 سوره العنکبوت تحمیل real palyer سوره العنکبوت    
   سوره الرّوم
تحمیل mp3 سوره الرّوم تحمیل real palyer سوره الرّوم    
   سوره لقمان
تحمیل mp3 سوره لقمان تحمیل real palyer سوره لقمان    
   سوره السجده
تحمیل mp3 سوره السجده تحمیل real palyer سوره السجده    
   سوره الأحزاب
تحمیل mp3 سوره الأحزاب تحمیل real palyer سوره الأحزاب    
   سوره سبأ
تحمیل mp3 سوره سبأ تحمیل real palyer سوره سبأ    
   سوره فاطر
تحمیل mp3 سوره فاطر تحمیل real palyer سوره فاطر    
   سوره یس
تحمیل mp3 سوره یس تحمیل real palyer سوره یس    
   سوره الصافات
تحمیل mp3 سوره الصافات تحمیل real palyer سوره الصافات    
   سوره ص
تحمیل mp3 سوره ص تحمیل real palyer سوره ص    
   سوره الزمر
تحمیل mp3 سوره الزمر تحمیل real palyer سوره الزمر    
   سوره غافر
تحمیل mp3 سوره غافر تحمیل real palyer سوره غافر    
   سوره فصّلت
تحمیل mp3 سوره فصّلت تحمیل real palyer سوره فصّلت    
   سوره الشورى
تحمیل mp3 سوره الشورى تحمیل real palyer سوره الشورى    
   سوره الزخرف
تحمیل mp3 سوره الزخرف تحمیل real palyer سوره الزخرف    
   سوره الدّخان
تحمیل mp3 سوره الدّخان تحمیل real palyer سوره الدّخان    
   سوره الجاثیه
تحمیل mp3 سوره الجاثیه تحمیل real palyer سوره الجاثیه    
   سوره الأحقاف
تحمیل mp3 سوره الأحقاف تحمیل real palyer سوره الأحقاف    
   سوره محمد
تحمیل mp3 سوره محمد تحمیل real palyer سوره محمد    
   سوره الفتح
تحمیل mp3 سوره الفتح تحمیل real palyer سوره الفتح    
   سوره الحجرات
تحمیل mp3 سوره الحجرات تحمیل real palyer سوره الحجرات    
   سوره ق
تحمیل mp3 سوره ق تحمیل real palyer سوره ق    
   سوره الذاریات
تحمیل mp3 سوره الذاریات تحمیل real palyer سوره الذاریات    
   سوره الطور
تحمیل mp3 سوره الطور تحمیل real palyer سوره الطور    
   سوره النجم
تحمیل mp3 سوره النجم تحمیل real palyer سوره النجم    
   سوره القمر
تحمیل mp3 سوره القمر تحمیل real palyer سوره القمر    
   سوره الرحمن
تحمیل mp3 سوره الرحمن تحمیل real palyer سوره الرحمن    
   سوره الواقعه
تحمیل mp3 سوره الواقعه تحمیل real palyer سوره الواقعه    
   سوره الحدید
تحمیل mp3 سوره الحدید تحمیل real palyer سوره الحدید    
   سوره المجادله
تحمیل mp3 سوره المجادله تحمیل real palyer سوره المجادله    
   سوره الحشر
تحمیل mp3 سوره الحشر تحمیل real palyer سوره الحشر    
   سوره الممتحنه
تحمیل mp3 سوره الممتحنه تحمیل real palyer سوره الممتحنه    
   سوره الصف
تحمیل mp3 سوره الصف تحمیل real palyer سوره الصف    
   سوره الجمعه
تحمیل mp3 سوره الجمعه تحمیل real palyer سوره الجمعه    
   سوره المنافقون
تحمیل mp3 سوره المنافقون تحمیل real palyer سوره المنافقون    
   سوره التغابن
تحمیل mp3 سوره التغابن تحمیل real palyer سوره التغابن    
   سوره الطلاق
تحمیل mp3 سوره الطلاق تحمیل real palyer سوره الطلاق    
   سوره التحریم
تحمیل mp3 سوره التحریم تحمیل real palyer سوره التحریم    
   سوره الملک
تحمیل mp3 سوره الملک تحمیل real palyer سوره الملک    
   سوره القلم
تحمیل mp3 سوره القلم تحمیل real palyer سوره القلم    
   سوره الحاقه
تحمیل mp3 سوره الحاقه تحمیل real palyer سوره الحاقه    
   سوره المعارج
تحمیل mp3 سوره المعارج تحمیل real palyer سوره المعارج    
   سوره نوح
تحمیل mp3 سوره نوح تحمیل real palyer سوره نوح    
   سوره الجن
تحمیل mp3 سوره الجن تحمیل real palyer سوره الجن    
   سوره المزّمّل
تحمیل mp3 سوره المزّمّل تحمیل real palyer سوره المزّمّل    
   سوره المدّثر
تحمیل mp3 سوره المدّثر تحمیل real palyer سوره المدّثر    
   سوره القیامه
تحمیل mp3 سوره القیامه تحمیل real palyer سوره القیامه    
   سوره الإنسان
تحمیل mp3 سوره الإنسان تحمیل real palyer سوره الإنسان    
   سوره المرسلات
تحمیل mp3 سوره المرسلات تحمیل real palyer سوره المرسلات    
   سوره النبأ
تحمیل mp3 سوره النبأ تحمیل real palyer سوره النبأ    
   سوره النازعات
تحمیل mp3 سوره النازعات تحمیل real palyer سوره النازعات    
   سوره عبس
تحمیل mp3 سوره عبس تحمیل real palyer سوره عبس    
   سوره التکویر
تحمیل mp3 سوره التکویر تحمیل real palyer سوره التکویر    
   سوره الإنفطار
تحمیل mp3 سوره الإنفطار تحمیل real palyer سوره الإنفطار    
   سوره المطفّفین
تحمیل mp3 سوره المطفّفین تحمیل real palyer سوره المطفّفین    
   سوره الإنشقاق
تحمیل mp3 سوره الإنشقاق تحمیل real palyer سوره الإنشقاق    
   سوره البروج
تحمیل mp3 سوره البروج تحمیل real palyer سوره البروج    
   سوره الطارق
تحمیل mp3 سوره الطارق تحمیل real palyer سوره الطارق    
   سوره الأعلى
تحمیل mp3 سوره الأعلى تحمیل real palyer سوره الأعلى    
   سوره الغاشیه
تحمیل mp3 سوره الغاشیه تحمیل real palyer سوره الغاشیه    
   سوره الفجر
تحمیل mp3 سوره الفجر تحمیل real palyer سوره الفجر    
   سوره البلد
تحمیل mp3 سوره البلد تحمیل real palyer سوره البلد    
   سوره الشمس
تحمیل mp3 سوره الشمس تحمیل real palyer سوره الشمس    
   سوره اللیل
تحمیل mp3 سوره اللیل تحمیل real palyer سوره اللیل    
   سوره الضحى
تحمیل mp3 سوره الضحى تحمیل real palyer سوره الضحى    
   سوره الشرح
تحمیل mp3 سوره الشرح تحمیل real palyer سوره الشرح    
   سوره التین
تحمیل mp3 سوره التین تحمیل real palyer سوره التین    
   سوره العلق
تحمیل mp3 سوره العلق تحمیل real palyer سوره العلق    
   سوره القدر
تحمیل mp3 سوره القدر تحمیل real palyer سوره القدر    
   سوره البینه
تحمیل mp3 سوره البینه تحمیل real palyer سوره البینه    
   سوره الزلزله
تحمیل mp3 سوره الزلزله تحمیل real palyer سوره الزلزله    
   سوره العادیات
تحمیل mp3 سوره العادیات تحمیل real palyer سوره العادیات    
   سوره القارعه
تحمیل mp3 سوره القارعه تحمیل real palyer سوره القارعه    
   سوره التکاثر
تحمیل mp3 سوره التکاثر تحمیل real palyer سوره التکاثر    
   سوره العصر
تحمیل mp3 سوره العصر تحمیل real palyer سوره العصر    
   سوره الهمزه
تحمیل mp3 سوره الهمزه تحمیل real palyer سوره الهمزه    
   سوره الفیل
تحمیل mp3 سوره الفیل تحمیل real palyer سوره الفیل    
   سوره قریش
تحمیل mp3 سوره قریش تحمیل real palyer سوره قریش    
   سوره الماعون
تحمیل mp3 سوره الماعون تحمیل real palyer سوره الماعون    
   سوره الکوثر
تحمیل mp3 سوره الکوثر تحمیل real palyer سوره الکوثر    
   سوره الکافرون
تحمیل mp3 سوره الکافرون تحمیل real palyer سوره الکافرون    
   سوره النصر
تحمیل mp3 سوره النصر تحمیل real palyer سوره النصر    
   سوره المسد
تحمیل mp3 سوره المسد تحمیل real palyer سوره المسد    
   سوره الإخلاص
تحمیل mp3 سوره الإخلاص تحمیل real palyer سوره الإخلاص    
   سوره الفلق
تحمیل mp3 سوره الفلق تحمیل real palyer سوره الفلق    
   سوره النّاس
تحمیل mp3 سوره النّاس تحمیل real palyer سوره النّاس  
 
 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*