خبرها
خانه » خبرها » اسامی پذیرفته شدگان دومین آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی در سال ۱۴۰۰
اسامی پذیرفته شدگان دومین آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی در سال ۱۴۰۰

اسامی پذیرفته شدگان دومین آزمون ورودی دارالقرآن امام شاطبی در سال ۱۴۰۰

مقطع پنجم و ششممقطع هفتممقطع هشتممقطع نهم و به بالا
۱ .شهروز شایگان
۲ .بشیر دانشمند
۳ .صلاح الدین رشنواد
۴ .محمد عثمان خوجملی
۵ .جمیل مارامایی
۶ .محمد مهدی خوجه
۷ .یاسین داز گنبدی
۸ .محمد طه قول لر عطا
۹. محمد امین نظرخانی
۱۰. ایمان قاری
۱۱ .شهریار جانقربانی
۱۲ .محمد علاقی
۱۳ .میثم عطا زاده
۱۴ .بنیامین یقمایی
۱۵ .میلاد دانش پور
۱۶ .مهرداد رخشانی
۱۷ .داود داز گنبدی
۱۸ .کمال مارامایی
۱۹ .عبدالمجیب نازی
۱محمد عدنان توغدری
۲ محمد امین دازگنبدی
۳ سید محمد عادل نقشبندی
۴ یونس یونی زایی
۵ احسان سارلی
۶ عارف شایگان
۷ عبدالرئوف مختوم نژاد
۸ محمد صفا بازیار
۹ بنیامین سیدی
۱۰ محمد ساجد خالی پور
۱۱ عبدالقیوم کسلخه
۱۲ امیر سعدی
۱۳ محمد رضا سارلی
۱۴ محمد طییب قزلجایی
۱۵ عبدالصمد خوش سیرت
۱)محمدصادق کوچکی
۲)میلادنورزاد مقدم
۳)دیان نظری اصل
۴)محمدحسن شهیادی
۵)امیرمحمدآور
۶)محمدیوسف آق
۷)محمدامین فیروزنیا
۸)آرمان ٱودی
۹)احسان اخگر
۱۰)دانیال پناهی
۱۱)محمدعلی نظری
۱۲)محمداقبال دانش
۱۳)صادق نیازی
۱۴)عبدالجبار قلی زاده
۱۵)محمدرسول آق
۱۶)صهیب طاطاری
۱۷)محمدطه آق
۱۸)محی الدین پشمکی
۱۹)محمدهادی رایگان
۲۰)سینا چپرلی
۲۱)محمدارمشی
۲۲)عارف حبیب لی
۱مسعود شکیبایی
۲حامد حسین زاده
۳ارمان ایل زاده
۴ محمد شهاب جانقربانی
۵ الیاس نوتی زایی
۶ محمد امین ایرانی
۷ محمد نور فروتن
۸ یاسین مرادی
۹ رئوف پروانه
۱۰ امیر محمد امانی نژاد
۱۱ حسام الدین توغدری
۱۲ حسام عبادی قوجق
۱۳محمد علی اغشته
۱۴ حسین امام پور
۱۵ مهران مرادی
۱۶ مهدی مفرح
۱۷ سلمان اینچه برونی
۱۸ محمد رضا نوروزی
۱۹ محمد امین داری
۲۰ سلمان ارمشی
۲۱ سامی نوذر
۲۲ یاسین نیازی
۲۳ اصف رخشانی
۲۴ محمد صوفی
۲۵ علی یقمایی